tưới phun mưa

Hệ thống tưới phun mưa bán kính lớn (1ha)