tưới phun mưa

Hệ thống tưới phun mưa bán kính lớn(5000m2)